Politica de calitate

Declarația de politică referitoare la calitate

Laboratorul Prodia, pe baza experienței acumulate, a colaborării cu specialiștii în domeniul specific și pentru a răspunde așteptărilor pacienților în privința calității analizelor, a decis să aplice o politică în domeniul calității vizînd satisfacerea cerințelor pacienților și medicilor solicitanți, competență și motivarea personalului, un bun management intern și respectarea în totalitate a obligațiilor legale.
Pentru aceasta, Laboratorul Prodia, se angajează la:
Proiectarea, implementarea și îmbunătățirea continua a unui sistem de management al calității, conform SR EN ISO/CEI 15189:2007
Orientarea spre satisfacerea așteptărilor clienților, prin oferirea de servicii de calitate, respectînd procedurile în vigoare și acordînd o atenție deosebită respectării confidențialității, intimității și demnității acestora.
Asigurarea unei motivații întemeiate și implicarea totală a personalului organizației, astfel încît să ne asigurăm ca toți angajații, indiferent de responsabilitatea avută, înțeleg rolul și importanta contribuției muncii lor
Respectarea și satisfacerea cerințelor reglementate la nivel național și internațional
Instruirea permanenta a întregului personal în ceea ce privește familiarizarea cu documentația referitoare la calitate și implementarea politicilor și procedurilor, în sensul îmbunatățirii competentei profesionale și a însușirii celor mai noi achiziții de buna practica profesionala,
Analizarea periodica a activității în ceea ce privește implementarea cerințelor sistemului calității, pentru îmbunatățirea continua a acestuia
Calitatea reprezentînd factorul cel mai important în obținerea și păstrarea unui înalt nivel de competitivitate și a asigurării poziției laboratorului pe piața, au fost definite responsabilitățile, autoritatea și relațiile pentru personalul care conduce, executa și verifica activitățile care o influențează. Calitatea este responsabilitatea întregului personal al laboratorului.
Noi suntem total angajați în stabilirea și atingerea unui nivel al calității capabil să îndeplinească în toate domeniile acreditate cerințele stipulate în standardul SR EN ISO/CEI 15189:2007.
Ca Manager General al organizației, am rolul de a oferi condițiile pentru o îmbunătățire și dezvoltare continua, de a stabili obiectivele calității și a urmări realizarea lor, de a efectua analize ale managementului, de a declara posibilele conflicte de interese, de a monitoriza satisfacția clienților și angajaților noștri, de a participa la instruirea referitoare la calitate, de a fi instructor și evaluator al șefilor de compartimente conform cerințelor calității.
Responsabilitățile care decurg din Manualul Calității și din documentele de sistem adoptate sunt obligatorii pentru toți angajații

 

politica